Darmowa dostawa od 500,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin Programu Lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Ottensten Polska sp. z o.o. ​wpisana przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000161977, NIP: PL8520021260, REGON: 810571796, Nr BDO: ​​000008614, o kapitale zakładowym: 377.275,00zł pokrytym w całości.

1.2. Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem w ramach prowadzonej prze Organizatora działalności gospodarczej. 

1.3. Program Lojalnościowy organizowany jest za pośrednictwem sklepu internetowego, którego właścicielem i administratorem jest Organizator.

2. DEFINICJE:

2.1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

2.1.1. KATALOG NAGRÓD – katalog Produktów, na które Klient wymienić może zgromadzone Punkty, dostępny w za pośrednictwem Sklepu Internetowego Organizatora. 

2.1.2. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym. 

2.1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.1.4. KONSUMENT - osobę fizyczną dokonującą z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.1.5 KONTO KLIENTA – indywidualne konto danego Klienta utworzone po wypełnieniu przez niego formularza rejestracyjnego i jego akceptacji na stronie www.ott.pl, na którym są rejestrowane wszystkie czynności Klienta, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów gromadzonych przez Klienta w ramach Programu Lojalnościowego. Jeden Klient może posiadać jedno Konto Klienta w ramach Programu Lojalnościowego.

2.1.6. ORGANIZATOR – Ottensten Polska sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, ul. Przemysłowa 12, 73-110 Stargard, ​wpisana przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000161977, NIP: PL8520021260, REGON: 810571796, Nr BDO: ​​000008614, o kapitale zakładowym 377.275,00 zł pokrytym w całości;

2.1.7. PRODUKT – towar lub usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Organizatorem.

2.1.8. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.1.9. PUNKTY – jednostki rozliczeniowe w Programie Lojalnościowym przyznawane Klientom przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z tytułu zakupu przez nich towarów lub usług w Sklepie Internetowym Organizatora, wystawienia w nim opinii o zakupionych Produktach lub zapisania się do newslettera wydawanego przez Organizatora.

2.1.10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.

2.1.11 SKLEP INTERNETOWY– sklep internetowy Organizatora, dostępny pod adresem: www.ott.pl , w którym prowadzony jest niniejszy Program Lojalnościowy.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

3.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być Klient. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny. 

3.2. Aby przystąpić do Programu Lojalnościowego, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.ott.pl oraz kliknięcie pola potwierdzającego kliknąć pole potwierdzające założenie konta klienta Klienta w Sklepie Internetowym. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Klient posiadający Konto w Sklepie Internetowym, dokonując w nim zakupów, wystawiając opinie o zakupionych Produktach lub zapisując się (subskrybując) do newslettera wydawanego przez Organizatora, otrzymuje punkty, które może następnie wymienić na - Produkty dostępne w Katalogu Nagród.

3.3. Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich korekty w odpowiedniej zakładce Klienta.

4. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

4.1. Program opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której za nabycie produktów lub usług Organizatora w sklepie www.ott.pl Produktów w Sklepie Internetowym Organizatora, do Konta Klienta przypisane zostaną Punkty (na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu), które Klient będzie mógł wymienić na Produkty w Katalogu Nagród.

4.2. Przyznawanie Punktów Uczestnikowi- Klientowi odbywa się na podstawie zrealizowanych i w pełni opłaconych zamówień u Organizatora-w Sklepie Internetowym Organizatora, wystawionych w nim opinii o zakupionych Produktach lub zapisania się do newslettera wydawnego przez Organizatora. Informacja o liczbie Punktów przyznawanych w związku z realizacją zamówienia bądź innymi innych ww. czynnościami, za które można otrzymać Punkty, będzie dostępna na stronie internetowej Programu na Koncie Klienta Sklepu Internetowego.

4.3. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze i nie mogą zostać wypłacone Klientowi.

4.4. Organizator może określać za jakie czynności bądź inne działania mogą być przyznawane Punkty.

4.5. Program może być ograniczony czasowo o czym z każdy z Klientów zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

4.6. Punkty mogą być przyznawane w ramach akcji prowadzonej przez Organizatora, o czym Uczestnik Klient informowany jest w poprzez wysyłany cyklicznie newsletter, informacje na stronie www.ott.pl lub inne, dostępne dla Klientów źródła.

4.7. Jeśli transakcja zostanie anulowana, a punkty zostały już przyznane, wówczas Punkty są usuwane z Konta Klienta. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji. W przypadku zamówień z przedpłatą Punkty są naliczane w po upłynięciu 2 dni, a przy zamówieniach za pobraniem po upływie 5 dni.

4.8. Liczba zgromadzonych Punktów widoczna po zalogowaniu Klienta na jego Koncie w Sklepie Internetowym.

4.9. Zasady przyznawania Punktów, w tym w szczególności liczbę Punktów za realizację zamówienia, określa Organizator. Zasady te dostępne są na stronie www.ott.pl

4.10. Klient otrzymuje wybraną Nagrodę za Punkty wraz z fakturą na której widnieje wartość 1,00 pln netto

5. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW

5.1. Klient jest uprawniony do wymiany przyznanych mu Punktów na Produkt dostępny w ramach Katalogu Katalogu Nagród.

5.2. Liczba Punktów niezbędnych do wymiany ich na Produkt dostępny w ramach Katalogu Nagród wskazana jest każdorazowo przy opisie każdego Produktu w tym Katalogu.

5.3. Punkty przyznane Klientowi mogą być przez Klienta wykorzystane w terminie 1 roku od dnia ich przyznania. Po upływie tego terminu punkty będą anulowane przez Organizatora. 

5.4. Klient ponosi koszty dostawy na adres wskazany przez Klienta Produktu dostępnego w ramach Katalogu Nagród. 

5.5. Program Lojalnościowy może łączyć się z innymi promocjami, wyprzedażami oraz innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi w Sklepie Internetowym. 

5.6. Sponsorem Nagród jest Organizator.

6. DANE OSOBOWE

6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim. 

6.2. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego; 

6.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. 

6.4. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, którego dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. , a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, należy przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sklep@ott.pl lub pisemnie na adres Administratora: ul. Przemysłowa 12, 73-110 Stargard.

7. WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

7.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ott.pl lub też pisemnie na adres: ul. Przemysłowa 12, 73-110 Stargard. Oświadczenie o rezygnacji staje się skuteczne z chwilą, w której doszło do Organizatora w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. 

7.2. W konsekwencji złożenia przez Klienta oświadczenia o rezygnacji przestają mu być naliczane dalsze punkty za zakup Produktów i za wszelkie inne czynności objęte Programem Lojalnościowym. Klient może wykorzystać posiadane już Punkty w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia przez siebie oświadczenia o rezygnacji. Niewykorzystane w tym czasie przez Klienta punkty zostaną przez Organizatora anulowane a Konto usunięte.

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Programu Lojalnościowego w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o tym fakcie Klientów będących jego uczestnikami. W tym czasie zgromadzone Punkty muszą być wymienione na Produkty w Katalogu Nagród.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ott.pl lub też pisemnie na adres: ul. Przemysłowa 12, 73-110 Stargard. 

8.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

8.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku uwzględnienia lub nieuwzględnienia reklamacji liczba Punktów na Koncie Klienta ulega korekcie lub pozostaje bez zmian.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Prawem właściwym dla Programu Lojalnościowego jest prawo polskie. Przy wszelkich sporach wynikłych na tle niniejszego Regulaminu jako miarodajna obowiązywać będzie polska wersja językowa Regulaminu.

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianach. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punkty oraz wymienione na nie Produkty w ramach Katalogu Nagród. Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punktu oraz Nagrody. 

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

pixelpixelpixelpixelpixelpixel